ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГР. ХАСКОВО МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГР. ХАСКОВО МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА

ГЕОРГИ ИВАНОВ

Настоящата Програма за управление на Община Хасково е изготвена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и обхваща мандата за управление 2023-2027г. Програмата за управление е динамичен документ, чието реализиране ще бъде отчитано на годишна база.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 • Превръщането на Община Хасково във водещ икономически център в Югоизточна България.
 • Изграждането на политики за подкрепа и развитието на водещите икономически сектори в Хасково и региона.
 • Хасково трябва да се утвърди като регионален лидер в развитието на производствата и индустриалните зони, като регионален лидер в търговията и логистиката, център за бизнес услугите, ИТ и аутсорсинг индустрията, водещо място за хай-тек индустрии, иновации и наука.
 • Хасково ще се превърне в град с по-добро качество на живот, динамично растяща икономика, културен център, добра образователна и социална инфраструктура, водещ туристически център.

ВОДЕЩИ НИ ПРИНЦИПИ

Върховенство на закона

Честност и отговорност към гражданите

Прозрачност и добро управление

Финансова стабилност и дисциплина

Ефективност на инвестициите

Съхраняване и развитие на регионалната и национална идентичност

Толерантност и недопускане на дискриминация

Демократичност в процеса на вземане на решения

ПРИОРИТЕТИ

      1. МОДЕРЕН ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД, С КАЧЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗЕЛЕНА ГРАДСКА СРЕДА И УМНИ ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ.

      2. ИНТЕГРИРАНО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ИНОВАЦИИТЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯТА В ИНТЕРЕС НА ХОРАТА.

      3. РАВНОСТОЙНА ДОСТЪПНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ.

ПРИОРИТЕТ 1

МОДЕРЕН ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД С КАЧЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗЕЛЕНА ГРАДСКА СРЕДА И УМНИ ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ

МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ:

Мярка 1: Качествено нов облик на Хасково

Нов архитектурен облик на Хасково:

 1. Разработване на концепция за нов облик на града от гилдията на талантливите хасковски архитекти.
 2. Актуализация на Общия устройствен план.
 3. Опазване на уникалната архитектура на Хасково – защитените архитектурни зони и паметниците на културата от различните епохи.
 4. Задаване на обща визия за всеки квартал при ново строителство.
 5. Равномерно и устойчиво развитие на градската структура чрез намеса за постигане на баланс и изравняване на стандарта между централните и периферните територии на града.

Интегрирана концепция, обхващаща цялостна политика за екологичното развитие на градската среда. Подобряване качеството на атмосферния въздух, ограничаване на вредното въздействие на шума и топлинния ефект от парниковите газове:

 1. Разработване на интегрирана концепция за опазване на околната среда и намаляване вредното въздействие.
 2. Въвеждане на подходящи икономически инструменти за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци, провеждане на информационни кампании за населението.
 3. Подобряване на контрола и предотвратяване нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.
 4. Изработване и реализиране на програми и проекти за подобряване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост.
 5. Намаляване броя на безстопанствените кучета и котки, в партньорство с доброволци и НПО. Реализиране на кампании за осиновяването им.

Повишаване сигурността и защитата на гражданите:

 1. Разширяване на системата за видеонаблюдение с покритие върху целия град.
 2. Изграждане на нов модерен център за видеонаблюдение и управление на силите за реакция.
 3. Ранно предупреждение на населението при възникване на кризисни ситуации.
 4. Координация на екипите.
 5. Повишаване на ефективността в работата на КОРЗ, Общинска полиция и Общинския инспекторат.

Достъпна градска среда:

 1. Изготвяне на предпроектни проучвания на основни булеварди и улици за качеството на достъпната градска среда.
 2. Подобряване на достъпа до институциите, градския транспорт, училищата и културните средища за хората в неравностойно положение и за майките с деца.
 3. Подобряване осветлението на уличната мрежа и пешеходните пътеки.

Мярка 2: Подобряване състоянието на инфраструктурата за устойчива градска мобилност

Нова организация за движението и паркирането, безопасност на движението и мерки за облекчаване на трафика:

 1. Оптимизиране на транспортната схема и създаване на нова организация на движението и намаляване на задръстванията: актуализиране на циклограмите на светофарите, осигуряване на „зелена вълна“.
 2. Оптимизиране на местната нормативна уредба, регулираща паркирането и въвеждане на „Зелена зона“.

Подобряване на хоризонталната маркировка и вертикална сигнализация на ключови булеварди и кръстовища и около учебни и детски заведения. Създаване на условия за алтернативни форми на безопасно придвижване на гражданите:

 1. Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки на ключови булеварди и кръстовища, главно около училищата и детските градини.
 2. Обособяване на повече пешеходни пространства.
 3. Въвеждане на мерки за намаляване на скоростта с изкуствени неравности, повдигнати кръстовища и др.
 4. Изграждане на система за отдаване на велосипеди и тротинетки под наем.
 5. Проучване на възможностите за изграждане на нови трасета и подобряване на свързаността с промишлените и индустриалните зони, където се генерират голям брой работни места, както и към археологическите и туристическите зони на града.
 6. Създаване на споделени пространства за движение на всички участници, успокояване на трафика, създаване на възможности за социални взаимодействия и спокойно придвижване.

Мярка 3: Развитие на зелената система и местата за отдих

Увеличаване дела на зелените площи и подобряване на парковата среда. Изграждане на нови паркови пространства:

 1. Осъвременяване на Зоологическата градина с нови места за отдих, развлечение, с възможности за образование и занимания.
 2. Благоустрояване на междублоковите пространства, създаване на нови зелени площи и поддържане в добро състояние на уличното озеленяване, парковете и градините на територията на общината.
 3. Изграждане на нови поливни системи с цел поддържане и увеличаване на озеленените пространства.
 4. Въвеждане на вертикално озеленяване, създаване на покривни градини (зелени покриви) върху сгради с обществено предназначение, автобусни спирки и блокове при ново жилищно строителство.
 5. Проектиране и изграждане на зелени ръкави на входно-изходните артерии на града.

Мярка 4: Внедряване на мерки за повишаване качеството на атмосферния въздух и понижаване шумовото замърсяване

Поддържане с актуални данни и осигуряване на обективна информация за качеството на атмосферния въздух:

 1. Осигуряване на непрекъсната информация за обществеността чрез интернет портал „Мониторинг на околната среда“ и изградената междуведомствена „Система за качество на атмосферния въздух“ на територията на Община Хасково.
 2. Увеличаване на информираността на населението относно нормативните изисквания и реалното състояние на елементи и фактори на околната среда – атмосферен въздух, води, отпадъци и шум в околната среда.
 3. Информираност на населението относно минимизиране на вредните ефекти върху околната среда и човешкото здраве от използването на твърди горива.

Подобряване качеството на атмосферния въздух:

 1. Увеличаване броя на домакинствата в град Хасково, възобновяеми енергийни източници и други екологосъобразни начини за отопление.
 2. Ефективно поддържане чистотата на уличната мрежа, увеличаване машинното миене и метене на териториите за обществено ползване.

Намаляване на шумовото натоварване в града:

 1. Изграждане на озеленителни и шумоизолиращи растителни пояси.
 2. Разработване и интегриране на съвременни решения за предотвратяване и ограничаване на шума при инфраструктурното планиране/проектиране и от транспорта.

Мярка 5: Устойчиво управление на водните ресурси

Реализиране на Интегриран проект за водите на Хасково:

 1. Подобряване на качеството на водните ресурси.
 2. Постигане на добро химично, екологично и количествено състояние на повърхностните и подземни води в границите на урбанизираната територия на Хасково.

Предотвратяване възникване на наводнения:

 1. Подобряване проводимостта и хидроморфологичните условия на повърхностните водни обекти.
 2. Рехабилитация и почистване на съществуващи канализационни мрежи и осигуряване на техническо решение при поройни дъждове и наводнения.

Мярка 6: Опазване на биоразнообразието в Хасково

Развитие, поддържане и опазване на биоразнообразието в защитените територии на град Хасково. Разработване и реализация на проекти, целящи опазване на видове и местообитания:

 1. Съхраняване на защитените територии и естественото състояние на ландшафта.
 2. Поддържане и опазване на естествената растителност на хълмовете и парковете и възстановяване на находища и популации на консервационно значими видове в региона.
 3. Благоустрояване, поддържане, съхраняване и опазване на уникалната стойност на природните забележителности и техните екосистеми, както и превръщането им във важни туристически обекти.
 4. Опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите в защитените територии и защитените зони.
 5. Провеждане на информационно-образователни кампании за значението на биологичното разнообразие и ползите от екосистемите.

ПРИОРИТЕТ 2

ИНТЕГРИРАНО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ИНТЕРЕС НА ХОРАТА

МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ:

Мярка 1: Подобряване инфраструктурата за междурегионалната свързаност

Устойчиво развитие на Хасково, като водещ индустриален център на регионално, национално и международно ниво:

 1. Разширяване на междуобщинските и междурегионалните партньорства за засилване на икономическия потенциал:
 2. Хасково – център на агломерация с участието на съседните общини в региона.
 3. Устойчиво развитие на Хасково и региона като двигател и център за икономическо развитие и трансфер на ноу-хау и успешен опит към други региони на страната.
 4. Реализиране на съвместни инициативи с други общини и региони в страната.
 5. Популяризиране на икономическия потенциал на Хасково и областта на международно ниво, чрез участие и партньорства със заинтересовани страни извън границите на Република България, кампании стратегии и работа с бизнес сдружения и профилирани медии в потенциалните пазари.
 6. Презентиране на града и местната икономика на международни изложения и конференции, изграждане на партньорски мрежи и други.

Засилване на сътрудничеството и съвместните инициативи с икономическите зони в град Хасково и региона:

 1. Осъществяване на активно взаимодействие и общи партньорски инициативи с икономическата зона и действащите икономически обединения на територията на Хасково и региона.
 2. Поддържане на обща регионална стратегия за привличане на инвестиции.
 3. Съвместна работа с общините от региона и индустриалните зони.
 4. Стимулиране разрастването и популяризирането на бизнес сдруженията на територията на Хасковския регион.
 5. Реализиране на общи проекти и кампании за популяризирането на град Хасково като водещ индустриален център.

Създаване на благоприятни условия за изграждане на икономика на добавената стойност в Хасково и региона:

 1. Привличане на национални и международни инвеститори от бизнес сектори с висок потенциал за икономически растеж на региона в областите бизнес услуги, ИТ, високотехнологични индустрии, производство и развойна дейност.
 2. Подкрепа на малкия и среден бизнес и стимулиране на предприемачеството и стартъп културата.

Повишаване на жизнения стандарт и създаване на нови работни места и заетост:

 1. Извършване на регулярни анализи на икономическия потенциал на Хасково и региона и пазара на труда, предоставяне на актуална информация за условията за инвестиции в региона.
 2. Създаване на подходящи административни условия за стартиране и развитие на бизнес на територията на Община Хасково, чрез въвеждане на ефективни механизми и процедури, в това число и съкратени срокове за предоставяне на публични услуги.

Мярка 2: Засилване взаимодействието между образованието и бизнеса

Възраждане на професионалното образование и развитие на дуалните форми. Осигуряване на квалифицирана работна сила, конкурентноспособна на пазара на труда чрез повишаване привлекателността на професионалното образование:

 1. Синхронизиране на професионалното образование с потребностите на пазара на труда и икономическите приоритети на общината.
 2. Подпомагане формирането на дуални паралелки в държавни и общински професионални гимназии.
 3. Осъществяване на ранна кариерна ориентация и мотивация на учениците, повишаване информираността на учениците и родителите.

Засилване ролята на университетското развитие на Хасково:

 1. Ефективно използване на привличането на филиали на висши учебни заведения в подготовката на кадри и реализацията на проектите им.
 2. Използване потенциала на висшите учебни заведения в региона и страната за прилагане на научни и иновативни подходи за решаване на значими за града проблеми.
 3. Създаване на Алианс на младите и успели хасковлии.
 4. Създаване на партньорства с представители на младежки неправителствени организации, професионалните и браншови организации за реализиране на съвместни инициативи.

Мярка 3: Взаимодействие с бизнеса за реализиране на новия европейски подход за кръгова икономика

Насърчаване на инициативи на бизнеса за предотвратяване образуването на отпадъци и рециклирането им:

 1. Редуциране обема на депонираните битови отпадъци за сметка на прилагане на рециклиране и оползотворяване.
 2. Отклоняване от депониране на зелените отпадъци, образувани от домакинствата и от поддържане на зелените площи на територията на общината.
 3. Съвместна работа с бизнеса и научните среди за използване на отпадъците като ресурс в условията на кръговата икономика.

ПРИОРИТЕТ 3

РАВНОСТОЙНА ДОСТЪПНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ:

Мярка 1: Обновяване на образователната инфраструктура и подобряване на качеството и привлекателността на образованието

Развитие и оптимизиране на общинските електронни системи за прием:

 1. Предоставяне на ефективни електронни услуги, осигуряващи прозрачност и равнопоставеност при приема на децата и учениците.
 2. Повишаване информираността на родителите.
 3. Оптимизиране на административните дейности.

Създаване на качествена, здравословна и привлекателна среда в общинските детски градини и училища:

 1. Проектиране и разширяване на вече съществуващи детски градини и училища.
 2. Подобряване условията за обучение и пребиваване на децата и подобряване качеството на хранене.
 3. Благоустрояване на дворните пространства и оборудване с безопасни спортни съоръжения на детските площадки, включително за деца в неравностойно положение.
 4. Изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива в общинските училища.
 5. Изграждане на нови физкултурни салони и спортни зали в училищата или ремонти на съществуващи такива.

Осигуряване на условия за продължаваща и надграждаща модернизация на учебния процес в общински образователни институции:

 1. Закупуване на съвременни технологични средства и специализирано оборудване на кабинети и придобиване на програмни продукти и лицензи.
 2. Осигуряване на условия за устойчивост и по-голямо развитие на програмата „Монтесори“ в общински градини, училища и ясли.
 3. Реализиране на общинска програма „Иновативни учители“ за повишаване капацитета на педагогическите специалисти и повишаване мотивацията на учениците за успешна бъдеща реализация.
 4. Създаване на партньорства с външни организации и родителската общност с цел подпомагане на образователния процес.
 5. Повишаване на дигиталните компетентности на всички участници в сферата на образованието.
 6. Създаване, развиване и подкрепа на иновативни образователни практики с оглед формиране на нови умения у учители и ученици.

Мярка 2: Оптимизиране на системата за здравеопазване чрез инвестиции в здравната инфраструктура и гарантиране достъпа до здравно обслужване

за всички социални групи

Подобряване на съществуващата и разширяване на общинската здравна мрежа:

 1. Разкриване на денонощен педиатричен център за комплексна извънболнична помощ.
 2. Усъвършенстване и интегриране на комуникацията между отделните лечебни заведения чрез действащите транспортна и електронно информационни системи.
 3. Подобряване на материално-техническата база на общинските здравни заведения.

Реализиране на програми за превенция и профилактика здравето на населението:

 1. Преодоляване на негативните тенденции в здравния статус на младото население, чрез програми за превенция на гръбначни заболявания, наднормено тегло, превенция на ХИВ и СПИН.
 2. Изпълнение на програма за репродуктивно здраве.

Повишаване ефективността и достъпността на общинското здравеопазване:

 1. Осигуряване на високо качество на здравните услуги.
 2. Ефективни мерки за справяне с кадровия дефицит в общинските лечебни заведения.

Мярка 3: Обновяване на социалната инфраструктура и подобряване на капацитета на социалните услуги

Разработване и реализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Хасково, в съответствие със социалното законодателство, с цел гарантиране правата на хората в неравностойно положение:

 1. Засилване контрола и подобряване управлението на мрежата от социалните услуги.
 2. Изготвяне и реализиране на План за работа на държавните и обществени органи и организации за интегриране на етническите малцинства.

Подобряване и поддържане на материално-техническата база на социалните услуги:

 1. Поддържане и изграждане на достъпна архитектурна среда и адаптирана градска инфраструктура.
 2. Изграждане на нови центрове за настаняване от семеен тип за хора, нуждаещи се от социални услуги.
 3. Ремонт и саниране на съществуващи сгради, в които се предоставят социални услуги.
 4. Подобряване материалната база на клубовете на пенсионерите и хората в неравностойно положение.

Осигуряване на финансиране и привличане на партньори при предоставяне на социални услуги:

 1. Реализиране на проекти, финансирани от европейски програми, държавата и общината с цел подобряване качеството на социалните услуги.
 2. Привличане и партниране с НПО, бизнес сдружения и други институции за постигане качествена промяна в социалните услуги и дейности, както и по-добри условия за социална интеграция.
 3. Създаване на система за обучение на работещите в социалните услуги, за повишаване на квалификацията на социалните работници.
 4. Подобряване на комуникацията с роднини и близки на ползвателите на социални услуги с цел подобряване на тяхната информираност и постигане на по-качествена грижа.

Разширяване дейността на социалните услуги в домашна среда с цел подобряване качеството на живот и социализация на възрастни хора и лица в неравностойно положение:

 1. Развитие на патронажната грижа за възрастни хора и лицата в неравностойно положение.
 2. Развитие на социална услуга „Приемна грижа“.
 3. Увеличаване на ангажираните социални асистенти.
 4. Провеждане на кампании за разширяване на доброволческата мрежа.

Мярка 4: Осигуряване на условия за развитие на спорта и младежките дейности

Изграждане или ремонт на нови спортни обекти и съоръжения, които да отговорят адекватно на нуждите на гражданите за спорт и отдих, съобразно съвременните изисквания и стандарти за професионален и непрофесионален спорт:

 1. Стадион „Хасково“ – реализиране на реконструкцията му.
 2. Разширяване на скейтборд центъра или построяване на нов скейт-парк.
 3. Фриистайл трасе за маунтийн байк с детско пън трак трасе.
 4. Нови детски и спортни площадки.

Създаване на условия за развитие на физическото възпитание и спорт, с цел укрепване здравето и физическата активност на всички възрастови групи:

 1. Изграждане и поддържане на модерна спортна инфраструктура с условия и възможности за масово практикуване на спорт от гражданите.
 2. Ежегодно провеждане на общински ученически игри, включващи представители на всички училища на територията на общината.
 3. Утвърждаване на физическото възпитание и спорта в бита на хората, като основни компоненти на съвременния модел за здравословен начин на живот.
 4. Увеличаване броя на спортните мероприятия на територията на Община Хасково и повишаване броя на включените в тях участници от всички възрастови групи.
 5. Разширяване обхвата на различните групи на населението във форми за двигателна или спортна активност, чрез практикуване на физически упражнения, спорт и туризъм през свободното време.

Развитие и подкрепа на спортните таланти. Гарантиране на условия за развитие на местните детско-юношески школи и подкрепа за елитните спортисти:

 1. Подпомагане на спортните клубове, обвързано с постигнатите от тях резултати на национално и международно ниво, както и с работата им с подрастващи.
 2. Извършване анализ на състоянието на детско-юношеските школи към спортните клубове. Подпомагане развитието на детско-юношеските спортни школи към спортните организации, с цел обхващане на максимален брой деца, занимаващи се активно със спорт на територията на гр. Хасково.
 3. Подпомагане провеждането на детско-юношески състезания от национален и международен мащаб по различни видове спорт.
 4. Подпомагане за подбор и селекция на надарени деца в спортните клубове за активни занимания със спорт за високи спортни постижения.

Превръщане на град Хасково в притегателен международен спортен център:

 1. Повишаване броя на домакинствата на Община Хасково за провеждане на спортни първенства от различен международен ранг.
 2. Формиране на предпоставки за висок ръст на спортен туризъм в града.

Включване на максимален брой хора с намалена работоспособност в спортни активности и мероприятия, повишаване на двигателната им активност и социална адаптация:

 1. Поддържане на близко и ефективно сътрудничество със спортните клубове за хора с намалена работоспособност.
 2. Изграждане или реконструкция на спортни обекти и съоръжения, съобразени със специфичните изисквания за достъп и ползване от спортисти и граждани с намалена работоспособност.
 3. Подпомагане на спортните клубове в системната подготовка и участието в състезания от вътрешния и международния календар за лица с намалена работоспособност.

Повишаване активността на младите хора и цялостното им участие в обществения процес и ангажирането им в обществено значими дейности и каузи:

 1. Финансиране на проекти и програми, подкрепящи развитието на младите хора в града, разработени съгласно целите и приоритетите на Община Хасково.
 2. Подкрепа и включване на младежки организации при предоставяне на нови възможности за развитие – неформални обучения, реализиране на фестивали, младежки инициативи и кампании.
 3. Подпомагане и мотивиране на предприемачеството, иновацията и социалната ангажираност на младите хора, чрез реализирането на техните бизнес идеи.
 4. Ангажиране на младите хора в обществено значими дейности с екологична насоченост, благотворителност, развитие на художествени таланти и осмисляне на свободното време.
 5. Развиване на умения сред младите хора и включването им в процеса на вземане на решения.
 6. Повишаване на активната гражданска позиция и социалната отговорност у младите хора.
 7. Подкрепа развитието на инициативността и творческия потенциал у младите хора.

Мярка 5: Хасково – значим и активно развиващ се европейски културен център

Разширяване на обхвата на културните процеси и обособяване на зони за изкуство и култура:

 1. Повишаване на процента на инвестиции в културното съдържание в град Хасково.
 2. Привличане на допълнително финансиране в сферата на културата чрез механизмите на европейски и други международни донорски програми.
 3. Привличане на нови публики със средствата на различни комуникационни канали.
 4. Изнасяне на културно съдържание към кварталите на Хасково чрез механизмите на нормативната уредба на местно ниво и общинския Културен календар.
 5. Надграждане дейността на читалищата за съхраняване на нематериалното културно наследство, любителското творчество и обученията по изкуства.

Опазване и управление на културното наследство на Хасково и привличане на по-голям брой посетители в града:

 1. Надграждане на практиките по опазване и социализация на културното наследство.
 2. Изготвяне на проекти за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство.
 3. Надграждане и разширяване на дигитализацията на материалното и нематериалното културно наследство.
 4. Партниране с държавната власт, регионални културни институти, НПО, собственици на обекти със статут на културни ценности при реставриране, консервиране и експониране на богатото културно наследство на града.

Опазване и оползотворяване на потенциала на археологията като ресурс за устойчиво градско развитие:

 1. Увеличаване на средствата от бюджета на Община Хасково с цел финансиране на планови археологически обекти на територията на град Хасково и региона.
 2. Организиране и провеждане на планирани и спасителни археологически проучвания по време на реализацията на инфраструктурни обекти на територията на град Хасково.
 3. Осъществяване на консервация и реставрация на проучени археологически обекти с потенциал за развитие като туристически атракции.
 4. Кандидатстване и привличане на финансиране по различни донорски програми за осъществяване на дейности по консервация и реставрация за значими археологически комплекси и подобряване на съществуващите и разработените туристически продукти, включващи експонирани археологически комплекси.

Повишаване разпознаваемостта на културния продукт, създаван в Хасково от регионалните и държавните културни институти, училищата, школите по изкуствата и творците на града:

 1. Представяне на висококачествен продукт. Богат, модерен и динамичен Културен календар, обединяващ утвърдени традиционни фестивали и нови иновативни мултижанрови събития.
 2. Създаване условия за развитие на творческия потенциал на младото поколение и създаване на инкубатор за таланти, чрез развитие на адекватни културни политики и международно сътрудничество (училища по изкуства, висши учебни заведения, културни институти, културни оператори и бизнес).
 3. Подкрепа развитието на регионалните и държавни културни институти и творческите и културни индустрии.
 4. Стимулиране на сътрудничество с местни и чуждестранни туроператори и мрежи.
 5. Реализация на събития и проекти, свързани с представяне на творческия потенциал на Хасково вкл. на международна сцена.
 6. Стимулиране на активен между културен диалог и сътрудничество, вкл. и чрез програма „Мобилност“.

Хасково – проспериращ туристически бранд:

 1. Развитие на качествен и интегриран туристически продукт, популяризиращ Хасково като един от най-древните живи градове чрез представяне на археологическото и културно-историческото наследство.
 2. Повишаване разпознаваемостта на бранд Хасково – повишаване на качеството на предоставяне на туристически услуги в общинските структури: туристически информационни центрове, музеи и галерии.
 3. Стимулиране на специализираните видове туризъм, водещи до целогодишна и по-интензивна натовареност – културно-исторически, бизнес, спортен, уикенд, събитиен, винен и гурме туризъм.

Мярка 6: Администрация обърната с лице към хората.

Развитие на електронното управление и ефективен контрол

Предоставяне на качествени административни услуги на гражданите и бизнеса:

 1. Осигуряване на административни услуги на гражданите и бизнеса по електронен път.
 2. Създаване на възможности за по-голяма прозрачност в отношенията администрация – потребител на административни услуги.
 3. Намаляване времето и разходите за получаване на услуги и увеличаване на каналите за достъп до тях.

Оптимизиране процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса и увеличаване на предлаганите услуги по електронен път:

 1. Внедряване на Географска информационна система (ГИС) за устройство на територията.
 2. Създаване на дигитален специализиран и подземен кадастър.
 3. Цифров модел на цялата територия на града.
 4. Оптимизиране на работните процеси, посредством ЦАИС ЕОП, използване на електронни регистри и системи.
 5. Скъсяване на сроковете, унифицирано и качествено предоставяне на услуги, поддържане на електронен архив.
 6. Подобряване на взаимодействието между административните структури на местно ниво.

Откритост и достъпност на дейността на общинската администрация:

 1. Създаване на постоянна Приемна на кмета за ефективна връзка с гражданите на Хасково.
 2. Внедряване на по–добри организационни и технологични модели на взаимодействие между администрацията и гражданите.
 3. Подобряване механизмите за комуникация и получаване на обратна връзка от потребителите на услугите, предоставяни от администрацията.
 4. Осигуряване на информираност на населението за услугите и дейността на администрацията, улесняване достъпа на гражданите до публичните услуги.

Ограничаване възможността за корупционни практики и предотвратяване наличието на конфликт на интереси:

 1. Въвеждане на ясни правила за работа и докладване при неспазване стандартите за обслужване на гражданите.
 2. Укрепване доверието на гражданите в служителите на общинската администрация.
 3. Бързо и навременно разрешаване на подадените сигнали.

Прозрачно и ефективно управление на човешките ресурси:

 1. Създаване на балансирана структура на заетост според обема на натовареност, която се стреми към ефективно постигане на целите и задачите.
 2. Изграждане на ефективна и модерна администрация, способна да посрещне високите очаквания на населението и бизнеса за добро обслужване и висока професионална етика.
 3. Повишаване квалификацията и ефективността на дейността на служителите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изпълнението на Програмата поставя редица предизвикателства пред настоящия мандат на управление. Тенденциите в развитието на града, изпреварват финансовите възможности на местния бюджет и налагат търсенето и привличането на алтернативни източници за финансиране. Администрацията ще работи ефективно за осигуряване средства от европейски програми, използването на кредитна линия от банки и фондове и на потенциала на публично-частните партньорства.

Реализацията на Програмата ще промени Хасково и след четири години градът ни ще бъде по-красив, по-голям, по-зелен, по-добро място за нас и нашите деца.